ANBI

Onze kerk is erkend als ANBI.

Leest u alle onderstaande informatie het liefst per document? Dan kunt u gebruikmaken van de hier vermelde pdf-bestanden:

De Protestantse Gemeente Neede en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland onder nummer 813 612 809.

ANBI Gegevens PG Neede 2018


A. Algemene gegevens 
Naam ANBI:  Protestantse Gemeente te Neede   RSIN/Fiscaal nummer:  002728825 Kamer van Koophandel (KvK) nummer: 76 42 54 60   Website adres:  www.pkn-neede.nl   E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Adres:  Kerkplein 1 Postcode:  7161 DP Plaats:  Neede Postadres:  Postbus 171 Postcode:  7160 AD Plaats:  Neede
 
De Protestantse gemeente te Neede is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. 
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Neede.
 
B. Samenstelling bestuur.
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 69).  
ANBI-format versie 01-2019 2
C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link in het pdf-bestand.
 
Op de website www.pkn-neede.nl / ‘Organisatie’ / ‘ANBI’ vindt u het beleidsplan t/m 2022 van onze gemeente.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link in het pdf-bestand.
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

ANBI Gegevens Diaconie PG Neede 2018

 

A. Algemene gegevens.
Naam ANBI:  Diaconie Protestantse Gemeente te Neede   RSIN/Fiscaal nummer: 824105369  Website adres:  www.pkn-neede.nl E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Adres:  Kerkplein 1 Postcode:  7161 DP Plaats:  Neede Postadres:  Postbus 171 Postcode:  7160 AD Plaats:  Neede
 
De Protestantse Gemeente te Neede is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Neede. 
 
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van Diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link in het pdf-bestand.
 
Op de website www.pkn-neede.nl / ‘Organisatie’ / ‘ANBI’ vindt u het beleidsplan tot medio 2023 van de diaconie van onze gemeente.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link in het pdf-bestand.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: 
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. 
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 SAMEN

Beleidsplan 2019-2022 Protestantse Gemeente Neede
 
De Protestantse Gemeente te Neede is een kring van mensen die gemeente van Jezus Christus wil zijn, waar het geloof in God zoals die in de Bijbel tot ons komt, centraal staat. In die kring is een ieder welkom, hoe verschillend ook. Wat ons samenbindt is geloof in God, respect en ruimte voor elkaar om dit geloof te vieren en te beleven. Vanuit die band bouwen we aan een geloofsgemeenschap die de ontmoeting met God en met elkaar gestalte wil geven in het dagelijks leven en in de samenleving. Daarbij is het kernwoord: samen.  Vanuit dat kernwoord zijn er vier aandachtsvelden: (1) samenkomen, (2) samen communiceren, (3) samenwerken, (4) samen delen. 
 
1. Samenkomen  Een van de kenmerken van de gemeente van Christus is dat zij samenkomt. Zij komt samen in de zondagse eredienst, in pastorale en diaconale contacten, bijeenkomsten van Inspiratie en Ontmoeting en andere activiteiten.  De Grote Kerk is voor onze gemeente van wezenlijk belang. We vinden het belangrijk om dit gebouw zo lang de financiële middelen ons dit toestaan in stand te houden. Dit kerkgebouw biedt ruimte voor de zondagse eredienst. Daar laten we ons inspireren door de Bijbelse verhalen en het evangelie van Jezus Christus. Ook na de dienst is er de ruimte om elkaar te ontmoeten bij de koffie. De komende tijd willen we nadrukkelijk aandacht geven aan het pastoraat als vorm van samenkomen, omdat we deze vorm wezenlijk vinden voor onze gemeente in deze tijd. Onder pastoraat verstaan we het samenkomen (en bezoeken) van mensen omdat we oog hebben voor elkaar. Tot voor kort lag de nadruk sterk op ouderenpastoraat. We zien het voor de komende paar jaar als een uitdaging om andere doelgroepen (middengroepen, jongeren, kinderen) meer te betrekken in het samen komen en samen delen. (Zie verder het beleidsplan pastoraat en het beleidsplan jeugdwerk.) Dat betekent dat we  - in het beleid regelmatig ons bezinnen op de vraag hoe we gemeenteleden en elkaar kunnen stimuleren oog te hebben voor elkaar; - ons regelmatig bezinnen op de keuzes die we maken in het pastoraat wat betreft (1) prioriteiten, (2) balans, (3) rol van de predikanten, ouderlingen en sectiemedewerkers, etc.
 
2. Samen communiceren (communicatie) Een tweede aandachtspunt voor de komende 3 jaar is (naast het pastoraat) het bevorderen van contact en communicatie met elkaar. Alles staat of valt met een goede communicatie. Daarom willen we in de komende jaren attent zijn op de volgende vragen.  - Hoe communiceren we met elkaar en doen we dat op de goede manier? Zijn we daarin attent en op tijd?  - Luisteren we goed naar elkaar en worden beslissingen genomen vanuit dat luisteren?
 
3. Samenwerken Bij samenwerken denken we aan vele vormen. Samenwerken in commissies, maar ook besturen als kerkenraad, diaconie en kerkrentmeesters. Maar dat is niet alles.  In deze tijd is de algemene krimp van kerken en de vergrijzing ook in onze gemeenschap te zien. Hoewel er nu balans is en er op korte en middellange termijn geen grote problemen voorzien worden, is het op langere termijn de vraag of wij als plaatselijke gemeente zelfstandig alles in stand kunnen houden. Het punt van de vrijblijvendheid is in deze voorbij (zie ook het standpunt van de classis in deze vraag) en we zien het daarom als een opdracht om ook bredere vormen van samenwerken te onderzoeken. Het onderzoek naar samenwerking kan op de volgende terreinen gevonden worden: - oecumenische samenwerking in ons dorp; - samenwerking met omliggende protestantse buurgemeentes, op dit moment met name de Protestantse Gemeente Eibergen/Rekken. 
 
4. Samen delen Bij samen delen denken we aan  - het delen van verdriet, emotie en blijdschap. Elkaar op de hoogte houden, zodat er een saamhorige gemeenschap kan ontstaan, die oog heeft voor elkaar.  - de mensen om ons heen, ons dorp, onze burgerlijke gemeente, land en de wereld. We voelen ons betrokken op de vragen van mensen in nood. Dat is een houding en opdracht voor elk van ons. De diaconie heeft hierin een stimulerende rol. (Zie verder het beleidsplan diaconie.)  - de mogelijkheid om onze gebouwen (Grote Kerk en Gebouw Diekgraven) te delen met het dorp waarin we wonen.  Een aandachtspunt voor de komende jaren is om te onderzoeken in hoeverre de Grote Kerk en Gebouw Diekgraven (nog) meer als open gebouwen kunnen worden gezien en verder onderzoeken hoe ze een functie kunnen vervullen voor het dorp Neede

 


Beleid diaconie voor de komende 4 jaar

(tot medio 2023)
 
Dienst aan God en dienst aan mensen zien wij als onze opdracht als gelovige mensen. Binnen de diaconie willen we vooral de dienst aan mensen handen en voeten geven. Helpen wie geen helper heeft. Meewerken aan rechtvaardiger verhoudingen. Hierbij vinden we onze eigen ‘zichtbaarheid’ binnen en ook buiten de kerkelijke gemeente belangrijk. Men mag weten dat we er zijn. We hopen dat mensen dan ook gemakkelijker een beroep op ons doen. De afgelopen vier jaar hebben we ons vooral gericht op hulp dichtbij. Inmiddels zijn o.a. Inlia en AI op onze weg gekomen en kijken we ook verder om ons heen.
 
Speerpunten voor de komende 4 jaar - We willen een impuls geven aan het diaconaal bewustzijn van jongeren en hen betrekken bij het diaconale werk. Dit alles natuurlijk in overleg met de jeugdraad. Hierbij kan ons fonds ‘jeugd- en missionair werk’ worden ingezet. We willen proberen jongeren te betrekken bij diaconale projecten.  - Er zijn veel veranderingen gaande om ons heen. Op dorpsniveau, maar ook breder. We denken daarbij aan veranderingen rond de zorg, de verantwoordelijkheden die van de landelijke naar de gemeentelijke overheden zijn verschoven. Ook denken we aan mensen die hun land zijn ontvlucht en mogelijk in ons dorp onderdak vinden. Daar is nu onvoldoende over duidelijk om er structureel op in te zetten. We vinden het belangrijk om op Needs en Berkellands niveau te netwerken (voormekaar team, WIN, contact burgerlijke overheid). We willen ruimte houden (financieel en qua inzet) om in te spelen op de actualiteit (onder andere door extra doelcollectes). - Samen met het college van kerkrentmeesters willen we onze taak als rentmeesters van de schepping serieus nemen. Daarom zetten we ons in voor de Groene Kerk beweging. - We willen het Berkellands Oecumenisch Diaconaal Platform, ondersteunen en verder uitbouwen. 
 
Wat doen we Onder verantwoordelijkheid van de diaconie zijn een aantal commissies en werkgroepen actief.  Zij geven mede invulling aan wat wij als onze diaconale taak zien. Hun werk ondersteunen we van harte.
 
ZWO Commissie Commissie Neede-Bismark Commissie Ontmoetingszondagmiddag Landbouwcommissie Commissie IKA vakantiedagen
Bezoekcommissie Commissie Sobere maaltijd Commissie Bloemengroet Commissie Noodhulp Werkgroep Voedselbank
 
Verder wordt er onder verantwoordelijkheid van de diaconie op dankdag een oogstgeschenk (fruitbakje) bij zieken en ouderen gebracht. Rond kerst is er de kerstpakkettenactie.  Deze actie is Berkelland breed.