logo

Grote Kerk

Kerkplein 1
7161 DP Neede

Historie
Bij de bouw van de Grote Kerk, waarmee in 1846 werd begonnen, is waarschijnlijk gelijktijdig begonnen met de bouw van een orgel. Er werd een mechanisch Naber-orgel geplaatst  met 2 klavieren en een aangehangen pedaal. De oplevering vond plaats in 1859.

 
In een artikel uit “Broekzaal”van 1859 geplaatst in “old Nee” van de Historische Kring is nog het volgende te lezen:

“Neede, 14 Julij, Heden was het een feestdag voor deze Gemeente. Het nieuwe orgel werd Gode gewijd, en ten dienste de Gemeente gesteld. De onkosten worden geheel gedekt uit vrijwillige bijdragen der Gemeente, en hierin eene schone proeve geleverd, wat eendragtige zamenwerking vermag, vooral daar betrekkelijk kort geleden, de nieuw gebouwde, zoo uitmunten ingerigte kerk, zware offers had geeischt, en dit jaar de pastorij geheel is vernieuwd. Onze Leeraar sprak des morgens over de stichting, in het Christelijk 1 lied gelegen, naar Roll.III: 16b en over het betamende dit te doen begeleiden door de toonen des orgels, als het eigenaardig speeltuig der Christelijke Eredienst. Ten 12 ure leien onderschiedene organisten uit de omtrek zich hooren. Ten 4 ure gaf de Heer Kramer, organist te Delden, die ook des morgens ons gezang begeleidde, eene orgelbespeling volgens programma. Het was een aangename dag, die veel stichting en kunstgenot verschafte. Het spel van de Heer Kramer bij uitnemendheid, is boven alle lof verheven. Het orgel, vervaardigd door de heeren N.A. Naber en Co te ZaltBommel, is een kunststuk, dat den makers tot groote eer verstrekt, en hun regt geeft op alle aanbeveling. Er was uit den ganschen omtrek een uitgelezen publiek zaamgekomen, ook vele Predikanten waren tegenwoordig.”

Helaas is het orgel bij een brand in 1945 geheel verloren gegaan.

Het huidige orgel

 
Het huidige orgel in de Grote Kerk is gebouwd in 1954 door J. de Koff en Zn. Te Utrecht (deze firma is later opgegaan in Flentrop Orgelbouw te Zaandam). Het is een elektro-pneumatisch orgel met 20 registers, die als volgt verdeeld zijn over twee klavieren en pedaal:

Manuaal I Manuaal II Pedaal
Quintadeen 16' Baarpijp 8' Subbas 16'
Prestant 8' Trechtergamba 8' Octaaf 8'
Roerfluit 8' Prestant 4'    Vlakfluit 2'
Octaaf 4' Spitsgedekt 4' Bazuin 16'
Quint 2 2/3' Octaaf 2'  
Nachthoorn 2' Quintfluit 1 1/3'   
Mixtuur V Cimbaal IV  
Trompet 8' Dulciaan 8'