Corona crisisteam

Het ingestelde crisisteam overlegt regelmatig met elkaar. We zullen op deze plek u zoveel mogelijk op de hoogte houden van onze activiteiten.
 
Er is een crisisteam gevormd dat van week tot week zal bekijken wat mogelijk en gewenst is.

Wilt u hulp aanbieden of hebt u hulp nodig? Dan kunt u bij dit crisisteam terecht. 
De leden van het crisisteam zijn:
 
-Roelof Reinders, tel. 0545 294102, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
-Albert Habing, tel. 0545 292134, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
-ds. Wilma Onderwaater, tel. 0543-475469, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
-Albert Habing, tel. 0545 292134, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
-Wilma Ebbekink, tel. 0545 474808, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

18 maart 2020

Voorlopig nog geen diensten met gemeenteleden.

Onlangs was er in het nieuws dat (het moderamen van) onze landelijke kerk nadrukkelijk onder de aandacht bracht dat – onder voorwaarden - in beginsel diensten met een beperkt aantal gemeenteleden (30) mogelijk zijn. Dit werd gedaan omdat intussen al een langdurige periode verstreken is waarin geen fysieke kerkdiensten gehouden zijn en daaraan wel de nodige behoefte is.

Naar aanleiding van deze berichten hebben het crisisteam en de kerkenraad hier nog eens nadrukkelijk over gesproken. Hoewel er uiteraard het nodige begrip bestaat voor de behoefte aan fysieke ontmoeting blijven wij van mening dat het op dit moment niet verantwoord is weer te starten met kerkdiensten met gemeenteleden. De bestaande onzekerheden over een mogelijke nieuwe golf en de toenemende besmettingscijfers geven ons nu geen andere keus.

We gaan voorlopig dan ook door met uitsluitend digitale diensten.

 


17 december 2020

Voorlopig alleen digitale diensten.

Het crisisteam is bijeen geweest om te bespreken wat de gevolgen zijn van de nieuwste overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Op basis van de ingestelde lockdown en ook gelet op de nadrukkelijke oproep van de landelijke kerk om in deze periode ons te beperken tot digitale diensten, achten we het niet verantwoord door te gaan met het plan om vanaf Kerstavond weer diensten met gemeenteleden te gaan houden. Tot en met 17 januari a.s. zullen we dus helaas blijven doorgaan met uitsluitend digitale diensten.

Zodra de omstandigheden verbeteren en maatregelen worden verruimd zullen we uiteraard de situatie opnieuw bekijken.


13 november 2020

Het crisisteam is in de afgelopen weken weer een aantal keren bijeen geweest om te bezien wat de gevolgen zijn van de – helaas – verscherpte maatregelen die op dit moment gelden.

Voor veel activiteiten moet gezocht worden naar alternatieve vormen.  Bij de gebruikelijke activiteiten is het al snel moeilijk om te voldoen aan de eis van 1½ meter afstand en maximale groepsgroottes.

De kerkdiensten blijven voorlopig nog uitsluitend digitaal. We volgen de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet. Zodra de ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus de regering aanleiding geven om maatregelen te verzachten of af te bouwen kijken we uiteraard direct naar nieuwe mogelijkheden. Of er in de komende tijd van Advent en Kerst ontwikkelingen komen zullen moeten we nu nog afwachten.

Voor de gedachtenisdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (22 november) wordt (beperkt) gelegenheid geboden aan nabestaanden van overledenen om de dienst bij te wonen.

Helaas is er ook behoorlijk lijstje met activiteiten die geen doorgang kunnen vinden. Zo gaan verschillende kerstconcerten dit jaar niet door, is voor de jongeren deelname aan Sirkelslag niet haalbaar en kan de ontmoetingsmiddag voor ouderen op 29 november ook niet door gaan.

Ook zal dit jaar op Eerste Kerstdag het gebruikelijke kerstspel niet door kunnen gaan. Op dit moment wordt nog gekeken naar alternatieven hiervoor.

Daarnaast worden ook nieuwe (digitale) activiteiten opgezet.

Kijkt  u bijvoorbeeld naar de muzikale uitzending op zaterdagavond 21 november van onze organisten en leden van de liedboekgroep?

 


 

7 oktober 2020

Vanaf a.s. zondag 11 oktober alleen nog online-diensten.

Zoals u ongetwijfeld al hebt gehoord of gelezen heeft de regering de maatregelen verscherpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft ook gevolgen voor de mogelijkheden om kerkdiensten met gemeenteleden te houden.

Besloten is vanaf a.s. zondag geen diensten met gemeenteleden meer te houden en de kerkdiensten uitsluitend online uit te zenden.

Uiteraard realiseren wij ons dat dit een ingrijpend besluit is. Uit het oogpunt van veiligheid voor een ieder lijkt ons dit besluit echter noodzakelijk.

 

Gemeenteavond op 12 oktober gaat niet door.

Om dezelfde reden als het beëindigen van de kerkdiensten met gemeenteleden gaat ook de gemeenteavond op maandag 12 oktober niet door.

Via Ontmoeting zal de komende tijd de nodige informatie verspreid worden over de toekomstige (financiële) ontwikkeling van onze gemeente. Daarbij wordt ook een beroep op u gedaan mee te denken bij de te maken keuzes

 


 

5 oktober 2020

Aangepaste situatie kerkelijke bijeenkomsten na nieuwe coronamaatregelen

U heeft het deze week ongetwijfeld meegekregen. Het corona virus verspreidt zich veel sneller dan wij met z’n allen hoopten. Het crisisteam en de kerkenraad heeft zich vanaf het begin van de corona uitbraak op het standpunt gesteld, dat alle regeringsmaatregelen gevolgd worden en dat we ook de adviezen van onze landelijke kerk volgen. Dat alles heeft nu (weer) geleid tot gevolgen voor de wijze waarop we elkaar ontmoeten bij onze vieringen.

  • De zanggroep die voor ons op het liturgisch centrum de liederen zingt wordt vooralsnog beperkt tot maximaal 5 personen
  • Iedereen wordt zeer dringend verzocht het advies van onze regering inzake het dragen van mondkapjes in binnenruimtes op te volgen. Dat betekent dat we u verzoeken voortaan een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek uit ons kerkgebouw. Als u zit kan het mondkapje af.

Laten we met elkaar het goede voorbeeld geven en zo een bijdrage leveren aan het terugdringen van het virus

 


 
 
2 september 2020
 
Voor oogstgeschenk worden alternatieven gezocht.

Op 8 november zal de jaarlijkse oogstdienst worden gehouden. Onder de huidige omstandigheden lijkt het niet verantwoord op de gebruikelijke manier de fruitbakjes voor deze dienst samen te stellen en te bezorgen. De diaconie onderzoekt de mogelijkheden voor alternatieven voor het fruitbakje.

Viering Heilig Avondmaal weer mogelijk.

Op 4 oktober staat viering van het Heilig Avondmaal op het dienstenrooster.

Nu als gevolg van de aanschaf van een nieuwe camera het middenpad in de kerk niet meer nodig is voor allerlei kabels en de opstelling van de camera kan deze viering doorgaan. Uiteraard zullen hierbij nog steeds wel wat aanpassingen nodig zijn op de gebruikelijke gang van zaken.

Voor het gebruik van de kerk blijft het vastgestelde protocol gelden.

Er zijn meerdere verzoeken gedaan om gebruik te mogen maken van de kerkruimte.

Wanneer dat binnen de geldende regels mogelijk is wordt daar medewerking aan verleend.

Zo wordt de kerk binnenkort b.v. gebruikt voor bijeenkomsten van de PCOB en zal er op 12 oktober een gemeenteavond in de kerk worden gehouden.

Zingen is in onze kerk niet mogelijk met inachtneming van de voorschriften. Daarom worden (repetities van) zangkoren niet toegestaan.

 


 
5 juni 2020
 
Vanaf juli weer kerkdiensten met gemeenteleden

Door de overheid zijn versoepelingen in het vooruitzicht gesteld waardoor op termijn weer kerkdiensten kunnen worden gehouden in aanwezigheid van gemeenteleden.
Wel gelden daarbij allerlei voorwaarden.
Het crisisteam is in samenspraak met de kerkenraad druk doende om de daarvoor vereiste protocollen op te stellen.
 
Besloten is weer te starten met diensten met gemeenteleden op 5 juli a.s., tijdens de overstapdienst.
Voor het bezoeken van die dienst zullen gericht gemeenteleden uitgenodigd worden.
 
In juni worden de diensten dus nog uitsluitend digitaal uitgezonden en is kerkgang fysiek nog niet mogelijk.
 

 
20 mei 2020
 
Openstelling kerk
De jammarkt gaat dit jaar niet door. Besloten is daarom de openstelling van de kerk deze zomer niet door te laten gaan.
 
Toekomst kerkdiensten
Door de overheid zijn versoepelingen in het vooruitzicht gesteld waardoor op termijn weer beperkt kerkdiensten kunnen worden gehouden. Wel gelden daarbij allerlei voorwaarden.
Op landelijk niveau heeft de kerk daarvoor een protocol vastgesteld. Plaatselijk moet de kerkenraad dit uitwerken in een op het eigen kerkgebouw toegespitste invulling.
Besloten is voor het maken van voorstellen daarover het crisisteam uit te breiden met de kosters en de heren Peter Hofstede en Niels Sies.
 
Digitaal vergaderen
De kerkenraad zal in juni weer digitaal vergaderen. Planning is dat de juli-vergadering weer in fysieke vorm kan omdat we kunnen voldoen aan de dan gelden voorwaarden.
 

28 april 2020
 
Hemelvaartsdag
De viering op Hemelvaartsdag wordt samen voorbereid door ds. Wilma Onderwaater en ds. Eveline Struijk (Eibergen). De dienst zal die dag vanuit de kerk in Eibergen tegelijkertijd in Neede en Eibergen worden uitgezonden.
 
Digitaal vergaderen
Nu een aantal van de getroffen maatregelen rondom het coronavirus langer duren en sommige mogelijk zelfs structureel worden lijkt het gewenst dat ook de kerkenraad weer gaat vergaderen.
Plan is om de geplande kerkenraadsvergadering van 11 mei in digitale vorm door te laten gaan.
 
Pinkstergroet
Net als met Pasen zullen we rond Pinksteren onze bewoners van de zorgcentra vanuit de kerk een kaart sturen.
Dat doen we ook voor gemeenteleden die wonen in zorgcentra buiten Neede.
 

 
Uit het crisisteam coronavirus 20 maart 2020

Vrijdag 20 maart is het ingestelde crisisteam voor een eerste overleg bij elkaar geweest. We zullen op deze plek u zoveel mogelijk op de hoogte houden van onze activiteiten.

De korte vieringen die de komende zondagen in de kerk – zonder kerkgangers – worden gehouden zijn te beluisteren via de kerkradio. Daarnaast zal het mogelijk gemaakt worden de vieringen terug te luisteren via onze website pkn-neede.nl

Vanaf volgende week zal er een gecombineerde Kerkgroet/Liturgie voor de vieringen worden samengesteld. Deze zal zoals gebruikelijk worden bezorgd bij de luisteraars van de kerkradio en in de Chrch App geplaatst worden.

De geplande vesperdiensten kunnen uiteraard ook geen doorgang vinden.

Omdat we er rekening mee moeten houden dat deze situatie nog wel enige tijd kan duren hebben we ook alvast een eerste gedachtewisseling gehouden over de vieringen in de Stille week en met Pasen. Zodra daarover meer duidelijkheid is zullen we dat melden.

Landelijk is het platform nietalleen.nl gelanceerd voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van mensen die aan huis gebonden zijn en praktische hulp zoeken en leden van lokale kerken en parochies die dit willen bieden. Ook onze diaconie heeft zich hierbij aangesloten.
 

 
Uit het crisisteam coronavirus 27 maart 2020
 
Paasgroet
Nu we (ook) niet meer op bezoek kunnen bij onze bewoners van de zorgcentra zullen we vanuit de kerk hen een paasgroet sturen.
Dat doen we ook voor gemeenteleden die wonen in zorgcentra buiten Neede.
 
Collectes
Omdat er in deze periodes geen kerkgangers zijn is het niet mogelijk de gebruikelijke collectes te houden. Voor hen die de behoefte hebben bij te dragen in deze collectes zullen in de liturgie rekeningnummers worden vermeld waarop deze bijdragen kunnen worden overgemaakt.