Voortgang proces Privacy 2

Voor onze kerk - en onze leden -  zijn privacy en een veilige omgeving van groot belang. De kerkenraad heeft in zijn vergadering van juni 2018 het concept beleidsplan Privacy besproken en in de vergadering van maart 2019 definitief vastgesteld .
Het doel van de wetgeving is de bescherming van onze persoonsgegevens. Dus ook wij als kerk moeten hieraan uiteraard voldoen.
Het omzien naar elkaar , het  gemeenschap vormen en daarbij vooral het kunnen meeleven bij ziekte, verjaardagen , jubilea en andere momenten vinden wij essentieel!    

Hoe denken we dat te gaan oplossen?
Allereerst ons Landelijk Registratie Systeem (LRP); dit systeem voldoet en is gelukkig al  beveiligd ,  zodat geen onbevoegden erin kunnen kijken.  Sleutelhouders met elk een wachtwoord kunnen gedeelten van de gegevens die zij nodig hebben gebruiken  (predikanten, wijkouderlingen en kerkelijk bureau medewerkers, met één toezichtouder nl. de scriba).
Onze beveiligde  website (https)  zal uiterlijk op 1 juni 2019 een open deel  en een gesloten deel krijgen. Het open deel bevat de algemene gegevens die door iedereen – ook externen - zijn in te zien. In het gesloten deel -  waar je in kunt komen via  bijvoorbeeld  een wachtwoord (alleen voor  eigen leden) -  staan  de Ontmoeting, de wekelijkse kerkgroet, allerlei  foto’s etc.
De App CHRCH  is beveiligd en door geregistreerden zijn de kerkgroet en andere  algemene en persoonlijke gegevens te lezen. Via een link naar de website kan de Ontmoeting worden gelezen.

Wij hebben een Privacyverklaring (statement) opgesteld. Hierin wordt omschreven op welke wijze uw persoonsgegevens worden beschermd en welke rechten u aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt ontlenen.  Deze  Privacyverklaring  staat  sinds zomer 2018 op de website (openingspagina onderaan) en hierin kunt u alle genoemde zaken doorlezen.
Tenslotte heeft de kerkenraad eveneens in maart 2019 vastgesteld “de Gesprekshandleiding”.
In dit stuk (bijgevoegd) staan naast een inleiding met 5 stappen plan  alle aandachtspunten hoe de Privacy is ingebed in onze organisatie.  Dit document wordt qua stand van zaken halfjaarlijks besproken en  bijgewerkt .

De kerkenraad