Het Diaconaal Platform Kerken Berkelland

stelt zich voor…

 

 

Kerken in de gemeente Berkelland krijgen regelmatig hulpvragen.

Waar mogelijk bieden de kerken zelf hulp bij dergelijke aanvragen.

Die hulp kan financieel zijn, maar ook in de vorm van begeleiding

of doorverwijzing naar professionele hulpverlening.

Meestal zijn het individuele vragen, maar treffen we de onderliggende problematiek (bijv. schulden, eenzaamheid) helaas breed in onze samenleving aan.

 

Het “Diaconaal Platform Kerken Berkelland” is een bundeling van krachten van de aangesloten kerken in de gemeente Berkelland.

Zij kan als coördinator/gesprekspartner optreden naar buiten toe over diaconale zaken en activiteiten met de plaatselijke kerken afstemmen.

Het doel van het platform is niet om zelfstandig activiteiten te gaan organiseren. Het platform is ook geen eigen rechtspersoon.

Concrete hulpverlening zal door plaatselijke kerken of werkgroepen worden georganiseerd.

In het platform kan kennis en ervaring worden gedeeld.

 

De oprichting van dit diaconaal platform vindt haar oorsprong in een verzoek van ProWonen (juli 2015) aan de Protestantse Gemeente Neede om in Berkelland vrijwilligers te werven voor Vluchtelingenwerk Oost Nederland, die structureel praktische hulp kunnen bieden aan nieuwe statushouders die in de Berkelland komen wonen. Denk daarbij aan hulp tijdens het huisvestingsproces (wegwijs maken, hulp bij inrichting van de woning, kennismaken met de buurt, hulp bij boodschappen doen, uitleg over alledaagse gewoonten, tuinonderhoud), maar ook tolken.

De PG Neede heeft vervolgens alle kerken in Berkelland benaderd om samen na te denken over deze problematiek. Er zijn al kerken die individuele hulp hebben verleend of waar een werkgroep voor vluchtelingen actief is.

 

Het platform wil een aanspreekpunt zijn voor andere organisaties zoals de gemeente, Vluchtelingenwerk, woningbouwvereniging, etc.

 

Uit het bovenstaande blijkt dat het platform zich nu richt op de aanvullende ondersteuning van statushouders in de gemeente Berkelland.

Uiteraard sluiten wij niet de ogen voor andere op ons pad komende materiële en/of sociale problemen. Daar waar wij op diaconaal gebied als kerken samen kunnen optrekken, zal het platform graag nieuwe initiatieven ontplooien en ondersteunen.

 

De deelnemers aan dit platform verklaren nadrukkelijk dat hun hulp openstaat voor iedereen die dat nodig heeft, ongeacht het geloof dat wel of niet beleden wordt door de hulpvrager.

 

In de afgelopen maanden hebben we als platform o.a. een ontmoeting gehad met de gemeente Berkelland en met WIN (Werkgroep Integratie Neede) die statushouders in Neede begeleidt. Ook hebben we ons verdiept in de procedures en regelingen die gelden voor statushouders.

 

De kerken/geloofsgemeenschappen in Berkelland die het werk van de Platform onderschreven hebben zijn momenteel:

 

 

 

Email Platform: diaconaal-platform@pkn-neede.nl

 

(2017-03-19)